Vlaamse arbeidsmarktconferentie: neem drempels weg voor werknemers en werkzoekenden

19 april 2022  - Persbericht  - Werkloosheid
Image
Lasser

Het Vlaams ABVV ziet drie essentiële hoofddoelstellingen voor werknemers en werkzoekenden die tevens een direct antwoord kunnen bieden op de krapte op de arbeidsmarkt.

Vandaag verzamelen de Vlaamse sociale partners en het middenveld op initiatief van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits voor een Vlaamse arbeidsmarktconferentie. De uitdaging is om meer mensen aan de slag te helpen. Het Vlaams ABVV ziet drie essentiële hoofddoelstellingen voor werknemers en werkzoekenden die tevens een direct antwoord kunnen bieden op de krapte op de arbeidsmarkt. Betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor werknemers; werkbaarder werk en een sterkere aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Onder de doelstellingen zitten voorstellen die de sociale partners al in een eigen bilateraal akkoord goten.

Betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor werknemers; werkbaarder werk en een sterkere aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Dat zijn de drie speerpunten die het Vlaams ABVV ziet voor de Vlaamse arbeidsmarktconferentie. Deze speerpunten pakken in essentie drie knelpunten op de Vlaamse arbeidsmarkt aan:

 1. Te lage lonen of slechte arbeidsvoorwaarden zijn de meest evidente oorzaak van knelpuntberoepen (In bijna 1 op 2 van deze knelpuntberoepen vormen de arbeids- en loonsvoorwaarden het probleem). Betere voorwaarden zowel als specifieke ondersteuning kunnen die drempels wegnemen.
 2. Een groeiend aantal Vlamingen zit in slecht werkbare jobs, zo blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor. Dat verhoogt het risico op uitval.
 3. Discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt blijft helaas ook vandaag een feit. Zowel ouderen, mensen met een arbeidshandicap of mensen met een migratieachtergrond worden geweerd uit jobs die ze perfect aankunnen.

De Vlaamse sociale partners kwamen eind maart tot een bilateraal werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ met 40 concrete voorstellen voor de arbeidsmarkt. Verschillende van deze voorstellen hebben specifiek aandacht voor de noden van werknemers en werkzoekenden.

Voor werknemers

 • De werkbaarheid van jobs moet weer omhoog.
 • Een werkbaarheidsfonds om dit te ondersteunen.
 • Een versterking en groeipad voor de opleidingsincentives voor werknemers. Met hogere tussenkomsten voor kwetsbare groepen.
 • Arbeidsvoorwaarden bij knelpuntvacatures dienen te worden onderzocht en aangepakt.
 • Een premie voor wie dreigt uit te vallen en wil overstappen naar een lichtere job.
 • Een groeipad voor het aantal jobs in de sociale economie.
 • Versterking van begeleiding van werknemers door vakbonden bij herstructureringen.
 • Een warm welkomstbeleid voor erkende vluchtelingen, zodat zij informatie en begeleiding krijgen omtrent huisvesting, sociale en arbeidsrechten, onderwijs, verzekeringen...

Voor werkzoekenden

 • Meer face-to-face bemiddeling door VDAB, in plaats van puur digitale trajecten, en voldoende middelen daarvoor. 
 • Duidelijkere richtlijnen voor VDAB consulenten om ongelijke behandeling tegen te gaan.
 • Een opleidingsgarantie voor wie langdurig werkloos is. Een premie bovenop de uitkering voor wie langdurig inactief is en een knelpuntopleiding start.
 • Vacatures moeten door VDAB gescreend worden op te hoge eisen en op vooroordelen. Striktere monitoring en opvolging door VDAB van discriminatie bij solliciteren.
 • VDAB moet meer rekening houden met competenties en tewerkstellingskansen van oudere werknemers.

Het Vlaams ABVV onderlijnt de absolute noodzaak van deze voorstellen. Vandaag botsen werknemers én werkzoekenden op drempels en muren die er niet hoeven te zijn. Voor het Vlaams ABVV is het wegnemen van deze drempels cruciaal om naar een gedragen arbeidsmarkt te gaan waar werken loont en niet sloopt en waar in ieders traject rekening gehouden wordt met een goed evenwicht tussen loopbaan, economie en persoonlijk leven. Ook het aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt is een nagel waar de vakbond al eerder op klopte.

Het Vlaams ABVV riep eerder al op tot meerdere van de voorstellen in het akkoord. Zo is de vraag om een werkbaarheidsfonds al bijna 4 jaar oud en wezen we recent nog op de slechte begeleiding van oudere werkzoekenden door VDAB. De vakbond vraagt dan ook dat de Vlaamse regering het akkoord onverkort uitvoert.