Milieuthema's

Het milieuteam van het Vlaams ABVV werkt rond het brede thema van milieu en klimaat, dit brede thema bevat vele deelthema’s, hieronder een overzicht.

  • Klimaat: De aarde warmt aan een snel tempo op door de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Om deze opwarming te stoppen en de aarde leefbaar te houden, moet onze economie de komende jaren een stuk milieuvriendelijker worden. De Europese Green Deal wil van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken. Om tot een klimaatneutrale economie te komen zullen in alle sectoren aanpassingen nodig zijn.
  • Rechtvaardige transitie (Just Transition): het begrip rechtvaardige transitie gaat over de manier waarop we de overgang (transitie) naar een klimaatneutrale en circulaire economie organiseren. Voor ons als vakbond moet een ambitieus klimaatbeleid samengaan met een sterk sociaal beleid zodat niemand achterblijft. Er zijn geen jobs op een dode planeet, maar je bouwt ook geen duurzame economie op een sociaal kerkhof.
  • Energie: Veel mensen denken vooral aan elektriciteit als ze het over energie hebben, maar het grootste deel van het energieverbruik vindt plaats onder de vorm van warmte (denk niet alleen aan verwarming, maar ook aan de warmte nodig om industriële processen te laten plaatsvinden). Op dit moment wordt het grootste deel van onze energie opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie, steenkool, …). 
  • Mobiliteit: Mobiliteit is goed voor zo’n 20% van onze totale uitstoot aan broeikasgassen en de uitstoot gelinkt aan het verkeer heeft ook een sterke invloed op onze luchtkwaliteit. Daarnaast heeft het woon-werkverkeer ook een sterke invloed op de balans tussen arbeidstijd en vrije tijd. Tijd die je verliest in de file op weg naar het werk, is tijd die je niet met je gezin of voor ontspanning kan gebruiken.
  • Lucht: Klassiek ging dit thema vooral over de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht, denk aan het klassieke beeld van de rokende fabrieksschouw. De laatste jaren is het opvolgen van de uitstoot van broeikasgassen meestal het belangrijkste aandachtspunt. 
  • Water: ook dit thema evolueerde de voorbije jaren, opvolging van de lozingen van afvalwater blijven zeker een aandachtspunt, maar er kwam ook meer aandacht voor het opvangen en gebruik van regenwater, het waterverbruik in het algemeen en zelfs hergebruik van gezuiverd proceswater.
  • Circulaire economie: Het omvormen van de Europese economie naar een kringloopeconomie is een van de doelstellingen van de Europese Green Deal. Het sluiten van de materialenkringloop zal een andere denkwijze vergen bij het produceren van materialen en toestellen waarbij van bij het begin wordt nagedacht over de mogelijkheden voor herstel, hergebruik en uiteindelijk recyclage. 
  • Afval: Door de evolutie naar een circulaire economie zal de omgang met afval sterk moeten veranderen. In een kringloopeconomie wordt afval opnieuw een grondstof, maar moet ook ingezet worden op maximaal behoud van de waarde van materialen, afvalpreventie dus. Gewoon sorteren en apart laten ophalen zal niet meer volstaan.
  • Bedrijfsomgeving: Onder dit thema valt alles wat gaat over omgevingsvergunningen, maar ook over omgang met buurtbewoners (geurhinder, geluidshinder, verkeershinder, …). In dit thema is heel wat variatie te vinden: ontharden van het bedrijfsterrein, realisatie van extra groen in de buurt, … 
  • Duurzaam aankoopbeleid: Voor heel wat bedrijven ligt de grootste impact op het milieu in de producten die ze aankopen, ook dit is een thema waarrond je syndicaal aan de slag kan.

Deel deze pagina: