Waarom wonen voor ons een prioritair verkiezingsthema is

Omdat wonen de start is van alles gaat het Vlaams ABVV voor de Vlaamse verkiezingen van 2024 prioritair inzetten op wonen. Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is vandaag een grote zorg voor veel werknemers én werkzoekenden. Voor zichzelf en vaak ook voor hun kinderen. De opdracht van de volgende Vlaamse regering moet zijn die zorg weg te nemen.

Waarom ABVV campagne voert over wonen

We zetten vanuit het Vlaams ABVV sterk in op wonen, omdat het samenhangt met heel wat vakbondsthema’s. Wonen is meer dan alleen een dak boven ons hoofd. Het bepaalt onze levenskwaliteit, onze koopkracht, onze gezondheid, ons woon-werkverkeer, de zorg op onze oude dag. Wonen is de start van alles.

De ongelijkheid op de woningmarkt neemt toe.  Woonuitgaven swingen de pan uit. De helft van de huurders geeft meer dan 1/3 van zijn inkomen uit aan woonuitgaven, in vergelijking met 15% van de eigenaars. Eenverdieners, starters op de woningmarkt en precaire statuten hebben het moeilijk. Woningbezit is nog altijd een vorm van sociale bescherming, maar we zien dat de laagste inkomens de laatste jaren minder en minder toegang hebben tot een eigen woning.

Cijfers

Vlaanderen moet tegen 2050 de klimaatdoelstellingen van Europa halen en dat wil zeggen dat 90% van de gebouwen moet gerenoveerd worden. Terwijl de helft van de Vlaamse gezinnen dat niet kan betalen. En dan zwijgen we nog over de woonkwaliteit op de huurmarkt. 

We staan in andere woorden voor serieuze uitdagingen, met vaak hoofdbrekers voor Vlaamse gezinnen, werknemers en werkzoekenden. Van die bezorgdheid willen we daarom een speerpunt maken bij de Vlaamse verkiezingen in juni 2024. 

Daarvoor formuleren we de volgende doelstellingen. 

  1. In de eerste plaats moet er echt een boost komen in het aantal sociale woningen. Wij vragen een verdubbeling van het aantal sociale woningen op tien jaar tijd. Alleen zo krijgen we weer greep op de ontspoorde markt en is kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting toegankelijk voor iedereen. In tussentijd zullen er ook maatregelen nodig zijn om huurders te ondersteunen.
  2. Daarnaast moet de overheid mensen beter bijstaan om hun woning energiezuinig te maken. Renovatie moet collectief worden aangepakt zodat iedereen kan rekenen op informatie, bijstand én een haalbare financiering. Renovatie mag niet alleen voor vermogenden haalbaar zijn. We gaan voor een sociaal rechtvaardige renovatiegolf.
  3. Maar ook huurders verdienen steun. Wat ons betreft komt er een rem op de huurprijzen, krijgen meer mensen recht op een huurpremie en gaat de waarborg weer naar 1 maand. Een sterkere wooninspectie tenslotte moet slechte woonomstandigheden en discriminatie bestrijden.
  4. En om dat allemaal betaalbaar te maken zal er naar de woningfiscaliteit gekeken moeten worden. Vandaag geven we in absolute cijfers de grootste cadeaus aan wie de duurste huizen kan kopen. Dat moeten we omdraaien. Woonfiscaliteit moet eerlijker zijn. De breedste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. 

Wat we willen

Dat kan met een overheid die fors investeert in publieke huisvesting, die een sociale regulering van de private huurmarkt invoert en die ingaat tegen huisvesting als winstmodel. Het hoofddoel van deze focus? Het wegnemen van de (woon)ongerustheid bij de Vlamingen door betaalbaarheid, energiebesparing en woonkwaliteit systematisch te verzoenen.

Wat ons betreft hét thema van de volgende verkiezingen.

Hou mij op de hoogte over de thema wonen

Het Vlaams ABVV en zijn VZW’s verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).
Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid, surf dan naar www.vlaamsabvv.be\privacy
Image
wonen

Deel deze pagina: