Voorbeeld uit de praktijk: De Branding in Kortrijk

14/11/2008 - Zonder overleg geen duurzaam diversiteitsbeleid, vertelt ABVV-delegee Hilde Kindt.


De Branding in Kortrijk is een dienstverleningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap. Er werken 200 werknemers.

ABVV-BBTK heeft er een actieve kern van 6 militanten. Die kern werkt kritisch maar constructief samen met de leidinggevenden, de projectontwikkelaar en de ABVV-diversiteitsconsulent.

De ABVV-BBTK-militantenkern van De Branding in Kortrijk.

ABVV-delegee Hilde Kindt vertelt over haar ervaringen met diversiteit bij De Branding.

Hilde: "Sinds half 2007 is men bij De Branding aan de slag rond diversiteit. De organisatie schreef eerst een werknota. Van meet af aan werden de diversiteitsconsulenten en de werknemersafgevaardigden daarbij betrokken. Twee militanten schreven zich in voor de vormingcyclus over diversiteit."


Waren er concrete resultaten?

Hilde: "Ja. Ten eerste steeg het aantal syndicaal gemandateerden in de werkgroep diversiteit. Die werkgroep was voorzien in het instapdiversiteitsplan. Ten tweede werd de non-discriminatieclausule opgenomen in het arbeidsreglement."


Jullie zijn gestart met een instapdiversiteitsplan. Wat is dat?

Hilde: "Het instapdiversiteitsplan is de eerste stap in het uitbouwen van een degelijk diversiteitsbeleid. Bedoeling is de werknemers maximaal te betrekken.

Er is een werkgroep diversiteit die het beleid zal uitwerken, evalueren en bijsturen. Er is een bevraging van alle medewerkers om zo het diversiteitsdenken te introduceren en de mogelijke weerstanden te detecteren. In het arbeidsreglement is een clausule over openheid naar alle kansengroepen opgenomen. Die clausule wil men ook bij rekrutering en onthaal gebruiken. Er is een soort nulmeting, door het in kaart brengen van de aanwezige kansengroepen.

Er is ook een werkgroep leeftijdsbewust personeelsbeleid opgericht. Dat was geen onderdeel van het instapplan, maar toch ook nuttig."


Jij bent lid van die werkgroep. Wat doe je daar?

Hilde: "Contact met de andere delegees is zeer belangrijk. Ik koppel regelmatig terug naar de andere militanten en de diversiteitsconsulenten. De diversiteitsconsulenten wonen ook regelmatig de militantenkern bij als het over diversiteit gaat. Als ik een keertje niet naar de werkgroep kan, is er een plaatsvervanger uit de militantenkern.

Onlangs werd het diversiteitsplan ingediend. Dat zal het diversiteitsbeleid verder uitbouwen. Overleg is de enige manier om tot een echt doorgedrongen, degelijk uitgewerkt en duurzaam diversiteitsbeleid te komen."


De Branding is geen gewoon bedrijf. Heeft dat gevolgen voor jullie aanpak?

Hilde: "Geen enkel bedrijf is gewoon. We hebben onze organisatiecultuur gemeten met de checklist van het Vlaams ABVV en later met de organoscoop. Dat was zo leerrijk dat De Branding zelf aan de slag is gegaan met de diversoscoop: een verdere, concretere uitbouw van de organoscoop."


Hoe is het nu met de militantenwerking?

Hilde: "Zeer goed: onze militantenkern heeft een eigen krantje waar diversiteit reeds een aantal keer aan bod kwam en we hebben een eigen website, ook met een onderdeel diversiteit."

Lees ook