Vergrijzingsrapport: opaboom voor het eerst zichtbaar

De vergrijzingskost neemt niet langer gestaag toe tot 2060 maar bereikt een piek in 2040 om dan opnieuw af te nemen. Pensioenen en gezondheidszorgen zijn de belangrijkste uitgavenposten. Dit blijkt uit het dertiende rapport van de Vergrijzingscommissie.


Vergrijzing kost 15,5 miljard euro extra tegen 2060

Tegen 2060 zouden de budgettaire kosten van de vergrijzing neerkomen op 4,2% van het BBP. De totale sociale uitgaven stijgen van 26,4% in 2013 tot 30,6% in 2060. In het vorig jaarverslag ging de commissie nog uit van 5,4 procent over de periode 2012-2060.

Impact 6de staatshervorming

De zesde staatshervorming legt een deel van de vergrijzingskost bij de deelstaten. In 2013 nemen de deelstaten 7 procent van de sociale uitgaven voor hun rekening, in 2014 gaat het om 16 procent.

Gezondheidszorg

De pensioenen en de gezondheidszorgen zijn de belangrijkste uitgavenposten. Er gaan meer mensen met pensioen en vrouwen bouwen nu hun eigen pensioen op. De toenemende kosten in de gezondheidszorgen zijn niet het gevolg  van de vergrijzing, maar wel de gezondheidstoestand van de verouderende bevolking. De nieuwe medische technologie is de een belangrijkste driver van de groei van de gezondheidszorguitgaven.

Scenario’s

In het rapport gaat men uit van een productiviteitsgroei van 1,5%. Indien de productiviteit stijgt naar 1.75% verlaagt de vergrijzingskost naar 3% van het BBP. Dit toont het belang aan van investering in onderzoek en ontwikkeling, onderwijs en vorming.

Het planbureau gaf eerder al aan dat een verhoging van de pensioenleeftijd weinig zin heeft. Verplicht langer werken doet de vergrijzingskost toenemen. De loopbanen worden langer en de pensioenen zijn bijgevolg groter. Bovendien nemen de sociale uitgaven toe voor wie niet langer kan werken.

Armoederisico bij ouderen

17,8% van de 65-plussers loopt een risico op armoede tegenover 14,4 % van de rest van de bevolking. Dit betekent dat ze moeten rondkomen met een inkomen dat lager is dan de armoededrempel. Die drempel stemt overeen met 1003 euro per maand voor een alleenstaande.

Uit de evolutie van het armoederisico blijkt dat 65-plussers een sterke daling van het armoederisico gekend hebben. Dit dankzij welvaartsaanpassingen en hervormingen IGO. Desalniettemin is het armoederisico van onze ouderen het hoogste in de EU-15.

Volgens het rapport zou het armoederisico op lange termijn sterk afnemen bij gepensioneerden. Bij werkenden zou het stabiel blijven. Zo zou de kloof tussen werkenden en gepensioneerden verminderen.

Andere sites