Basisdecreet Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse regering keurde 15 juli 2011 dit decreet principieel goed. Het decreet moet nog naar de Strategische adviesraad (SAR), de Sociaal-Economische raad van Vlaanderen (SERV) en de Raad van State. Dan pas kunnen er uitvoeringsbesluiten komen. Dit wordt verwacht tegen 2012-2013


Onderdelen van dit decreet

  • Behoud en uitbreiding van de zorgverzekering
  • Een premie voor het jonge kind
  • Een maximumfactuur in de thuiszorg
  • Een begrenzing van de kosten voor de residentiële zorg
  • Een Vlaamse hospitalisatieverzekering

De zorgverzekering

Deze blijft eigenlijk ongewijzigd. Het blijft een verzekering met een bijdrageplicht zoals we die vandaag ook al kennen. Deze bijdrage zorgverzekering wordt omgevormd tot een bijdrage voor de Vlaamse Sociale bescherming. Verschil is wel dat er nu bijdrageplicht is vanaf de leeftijd van 18 jaar. Voor de zorgverzekering was dit 26 jaar.

In Vlaanderen is het verplicht. Wie in Brussel-Hoofdstad woont kan kiezen of hij al dan niet instapt in deze Sociale Bescherming.

Premie voor het jonge kind

Het gaat om een premie voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Enkel gezinnen die gebruik maken van het gezinsondersteunde aanbod van Kind en Gezin zullen deze premie uitbetaald krijgen. Het is een forfaitair bedrag en niet gekoppeld aan kosten. Het staat ouders vrij het te gebruiken zoals ze wensen.

In 2012 wil men uitbetalen aan de ouders van 0-jarigen, vanaf 2013 ook aan de 1-jarige en in 2014 komen ook de 2-jarigen in aanmerking.

Maximumfactuur

Idee hierachter is dat de thuiszorg voor iedereen betaalbaar moet blijven. Er komt dus een begrenzing van kosten op de gezinszorg, poetshulp, karweihulp, professionele en vrijwillige oppas. Het maximum van eigen bijdragen zal afhangen van het inkomen.

Priorteit zal gegeven worden aan de zwaarst hulpbehoevenden. Dat betekent dat op dit moment enkel zij in aanmerking komen voor de zorgeverzekering recht hebben op deze maximumfactuur.

Rechtenverkenner en automatisch toekennen van rechten

De rechtenverkenner past binnen de visie van dit decreet. Daarom zal dit instrument worden gebruikt, omdat men ervan uitgaat dat de rechtenverkenner informatie op maat geeft.

Daarnaast gaat het decreet uit van automatische rechtentoekenning. Dit is op dit moment nog niet realiseerbaar, maar de Vlaamse Overheid ziet dit als een inspanningsverbintenis om het toch te realiseren.

De kindpremie en de maximumfactuur moeten zoveel mogelijk toegekend worden zonder dat de betrokkenen daar om moeten vragen. Men rekent hiervoor op de hulpkassen.

Hospitalisatieverzekering en begrenzing kosten residentiële zorg

De werkgroepen zijn hier nog volop mee bezig. De uitwerking hiervan en het inwerking treden van deze sociale bescherming verwacht men maar tegen het einde van de legislatuur.

Andere sites

Zoek op trefwoord

gezondheid hospitalisatieverzekering kinderbijslag