Werkloos? Help, wat moet ik doen?

Je verliest je job. Dat is op zich al geen pretje. En dan moet je snel allerlei zaken regelen, waarmee je nog geen ervaring hebt. Je inschrijven als werkzoekende, een uitkering aanvragen, andere paperassen vervullen... Stap voor stap werken we met jou de lijst af.


Een uitkering aanvragen

Als je werkloos wordt gaat het leven gewoon verder. En blijven ook de kosten en facturen binnenkomen. Snel een werkloosheidsvergoeding aanvragen is dus de boodschap.

Een werkloosheidsuitkering vraag je aan bij een uitbetalingsinstelling. Jouw vakbond neemt voor zijn leden die rol van uitbetalingsinstelling op.  In opdracht van de rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)  stelt het ABVV jouw werkloosheidsdossier samen en zal, na goedkeuring van je aanvraag, je werkloosheidsuitkering betalen.

Om een aanvraag tot werkloosheidsvergoeding in te dienen moet je persoonlijk langskomen op één van onze ABVV-kantoren. Een aanvraag tot werkloosheidsvergoeding kan ten vroegste de 1ste dag na het beëindigen van je arbeidsovereenkomst. Of de 1ste dag die volgt op de periode die gedekt werd door een verbrekingsvergoeding.  Breng zeker je identiteitskaart en je  C4 mee. Een C4 is het document dat je kreeg van je voormalige werkgever. Heb je dit niet gekregen, dan zullen we je vragen om een formulier in te vullen om je rechten te vrijwaren. Als je bij het ABVV langskomt zullen we je ook precies vertellen wat je verder nog allemaal moet doen. Je krijgt dan ook je controlekaart  van ons.

Je inschrijven als werkzoekende

Eén van de voorwaarden om een werkloosheidsvergoeding te krijgen, is dat je ingeschreven bent als werkzoekende. Je inschrijven als werkzoekende doe je  bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

 • Je kan er voor naar een Werkwinkel van de VDAB gaan.
 • Maar je kan het ook via www.vdab.be of telefonisch via de gratis servicelijn: 0800 30 700 (elke werkdag van 8u tot 20u).

Als je ingeschreven bent, krijg je een inschrijvingsbewijs.  Je kan dit zelf afdrukken of per post laten opsturen.

Opgelet!  Schrijf je in als werkzoekende bij de VDAB binnen de 8 kalenderdagen.  Doe je dat niet dan zal de uitbetaling van je uitkering worden uitgesteld tot de dag van inschrijving. Het ABVV heeft jouw inschrijvingsbewijs als werkzoekende nodig om je werkloosheidsdossier op te stellen.

Je kan je eerst als werkzoekende bij VDAB inschrijven, nog vooraleer je een werkloosheidsvergoeding bij het ABVV aanvraagt.  Dan breng je het inschrijvingsbewijs gewoon mee. Ofwel bezorg je ons je inschrijvingsbewijs tegelijkertijd met je 1ste controlekaart. 

Heb je recht op een uitkering?

Het ABVV stelt je werkloosheidsdossier en je aanvraag voor een uitkering op. De RVA onderzoekt of je recht hebt op een werkloosheidsvergoeding en hoeveel die bedraagt. De VDAB controleert ook of je wel genoeg moeite doet om werk te vinden en of je je plichten als werkzoekende vervult. 

Om een uitkering te krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:  

 • Je bent onvrijwillig werkloos en zonder loon
 • Je zoekt naar werk
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB
 • Je bent beschikbaar voor de arbeidsmarkt
 • Je bent arbeidsgeschikt
 • Je bent tussen 18 en 65 jaar
 • Je verblijft in België
 • Je hebt genoeg dagen in loondienst gewerkt

Als de RVA vaststelt dat je recht hebt op een werkloosheidsuitkering, wordt het ABVV hiervan op de hoogte gebracht. Ook jij krijgt hiervan bericht. Van dan af kan het ABVV je een werkloosheidsvergoeding uitbetalen.

Hoeveel bedraagt jouw uitkering?

Het bedrag van je werkloosheidsvergoeding hangt af van:

 • het bruto loon dat je verdiende 
 • je gezinstoestand

Het eerste jaar werkloosheid

Het bedrag van je werkloosheidsvergoeding hangt af van: 

 • het brutoloon dat je verdiende 
 • je gezinssituatie

Het eerste jaar werkloosheid
Tijdens het eerste jaar werkloosheid ontvang je 60% van je laatst verdiende brutoloon (de eerste drie maanden is dit 65%).
Voor dat brutoloon is er een loongrens (een plafondbedrag). Het bedrag van je uitkering ligt steeds tussen een minimum en een maximum. Ook al verdiende je vroeger veel, je uitkering kan nooit hoger zijn dan het maximumbedrag. Dit maximumbedrag is het 1e jaar werkloosheid voor iedereen gelijk. Het minimumbedrag verschilt naargelang je gezinssituatie (gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende).

Na één jaar werkloosheid
De werkloosheidsuitkering vermindert naarmate je langer werkloos bent. Afhankelijk van je gezinssituatie, krijg je na één jaar werkloosheid een percentage van je laatst verdiende brutoloon. Als gezinshoofd krijg je 60%, als alleenstaande 55% en als samenwonende 40%.
Je uitkering vermindert in meerdere stappen. Dit hangt af van je beroepsverleden, dus het aantal jaren dat je gewerkt hebt.

1. Fase 2A: er is eerst een vast gedeelte van 2 maanden
2. Fase 2B: daarna krijg je per gewerkt jaar een schrijf van 2 maanden ‘toevoeging’.
3. Fase 21 tot 24: na de eerste 10 maanden toevoeging vermindert je uitkering om de 6 maanden
4. Forfaitfase: daarna val je terug op een forfaitbedrag.

Hoe snel je in de forfaitfase terecht komt, hangt dus af van je beroepsverleden. Als gezinshoofd (categorie A) krijg je maximaal €45,41 per dag, als alleenstaande (categorie N) €38,14 per dag en als samenwonende (categorie B) €20,15 per dag (bedragen geïndexeerd op 01-06-2016).

Let op: van je uitkering wordt ook bedrijfsvoorheffing afgetrokken.

De controlekaart invullen en binnenbrengen

Wanneer je een uitkering aanvraagt bij het ABVV, krijg je een blauwe controlekaart mee.  Deze moet je als werkloze altijd op zak hebben.  

Elk vakje staat voor een dag.

 • Je laat het vakje leeg: je was die dag werkloos en vraagt een uitkering.
 • Je kleurt het vak zwart: je hebt die dag gewerkt en hebt geen recht op een uitkering. Opgelet: je maakt het vakje zwart voordat je begint te werken.
 • Je schrijft 'V' in een vakje: vakantiedag.
 • Je schrijft 'Z' in een vakje: ziekte. Vergeet dan niet een ziekteuitkering aan te vragen bij je ziekenfonds.
 • Je schrijft 'A' in dagvakje: je doet die dag vrijwillig afstand van uitkering.

Wanneer de maand afgelopen is bezorg je de correct ingevulde kaart aan het ABVV.   Controleer altijd of je je persoonsgegevens en handtekening niet bent vergeten.  Je doet de kaart in de bus van je plaatselijke kantoor of geeft ze af aan onze medewerkers.

Wanneer en hoe word je betaald?

Je kreeg bericht dat je recht hebt op een werkloosheidsvergoeding. Je hebt de controlekaart(en) correct ingevuld en aan het ABVV bezorgd. Dan doet het ABVV alles om je zo snel mogelijk te betalen. Jouw uitkering wordt gestort op je bankrekening.

Als je dossier helemaal in orde is en je hebt je controlekaart tijdig afgegeven, dan wordt je uitkering aan het begin van de maand betaald. Wil je weten of de betaling al gebeurde?

Wijzigingen persoonsgegevens

Als er tijdens je werkloosheid iets verandert in je gezins- of persoonlijke toestand, dan moet je dit binnen de 7 dagen melden. Je moet dit persoonlijk doen. Dit kan niet per telefoon, brief, mail of internet.

Wijziging in de gezins- of persoonlijke toestand

 • Wijziging van burgerlijke staat
 • Inkomsten
 • Wijziging vann de samenstelling van je gezin
 • Wijziging van de toestand (beroepsactiviteit of inkomsten) van de personen met wie je samenwoont

»» Binnen de 7 dagen melden aan ABVV

Wijziging van adres

»» Binnen de 7 dagen melden aan ABVV
»» Binnen de 7 dagen melden aan je Werkwinkel  (VDAB)

Vakantie nemen?

Als werkloze heb je ook recht op vakantie.

 • Je hebt recht op 24 dagen. Je neemt ze wanneer je wil.  Je moet ze wel aanduiden op je controlekaart.
 • Tijdens je vakantie moet je niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.  Je moet ook niet in België blijven.
 • Neem je 5 opeenvolgende weekdagen vakantie, dan moet je ook de daaropvolgende zaterdag als vakantiedag aanduiden op je controlekaart. 

Als je 4 weken aaneensluitend vakantie neemt, moet je nadien opnieuw:

 • een uitkeringsaanvraag indienen bij het ABVV
 •  inschrijven als werkzoekende in de werkwinkel van de VDAB 

Als je bij je ontslag vakantiegeld uitbetaald kreeg door je ex-werkgever, zal je voor die betaalde vakantiedagen geen werkloosheidsuitkering krijgen. Als je die betaalde vakantiedagen niet opneemt in het jaar waarop ze betrekking hebben, worden ze op het einde van dat jaar door de RVA in mindering gebracht van je uitkering in december.

Je hebt werk gevonden

Bij korte interims of tijdelijke jobs vul je de gewerkte dagen in op je controlekaart. Heb je werk gevonden dat langer duurt dan 28 dagen dan:

 • ga je langs bij ABVV en de VDAB
 • hoef je geen controlekaart meer in te vullen.

Word je na een job van 28 dagen of langer terug werkloos, dan moet je:

 • je opnieuw inschrijven als werkzoekende bij VDAB
 • je opnieuw een uitkeringsaanvraag doen bij ABVV. De toelaatbaarheidsvoorwaarden zijn wel 3 jaar geldig.
   

Consulteer jouw dossier online

Je kan je werkloosheidsdossier op elk ogenblik van de dag thuis op je computer consulteren. Ga hiervoor naar Mijn ABVV. De toegang tot je digitaal dossier krijg je via je elektronische identiteitskaart en de persoonlijke PIN-code die je kreeg op het gemeentehuis.

Op Mijn ABVV vind je:

 • een overzicht van de aan jou betaalde werkloosheidsuitkeringen
 • een overzicht van je aanvragen voor (werkloosheids-) uitkeringen
 • de gegevens van je jaarlijkse vakantie die eventueel nodig zijn voor de berekening van je werkloosheidsuitkering
 • jouw persoonlijke gegevens zoals die door ons bekend zijn: naam | adres | rijksregisternummer | bankrekeningnummer | telefoon | e-mail | nationaliteit
 • eventueel de informatie over je verblijfs- en  arbeidsvergunning
 • een overzicht van de lidmaatschapsbijdragen die je betaalde

Je kan er ook:

 • je fiscale fiche voor ontvangen uitkeringen afdrukken
 • diverse attesten afdrukken

Meer informatie?

Als je werkloos wordt, komt er heel veel informatie op je af. Misschien zie je door de bomen het bos niet meer. Geen nood, het ABVV organiseert regelmatig de infosessie 'Werkloos ...en nu?'. Tijdens deze infosessie word je wegwijs in de werkloosheidsreglementering. We informeren je over de rol van VDAB en RVA, over de berekening van jouw uitkering, over je rechten en plichten en over hoe je opnieuw werk kan vinden. 
 
   

Contact

De medewerkers van ABVV-regio Antwerpen helpen je graag verder met je werkloosheidsaanvraag en -dossier. Je kan terecht in een ABVV-kantoor in je buurt.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

werkloosheid werkloosheidsuitkering werkzoekenden